jQuery Slider
THỦ TỤC HỢP ĐỒNG MUA BÁN NƯỚC SINH HOẠT

 CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHỢP ĐỒNG

DỊCH VỤ CẤP NƯỚC

Số:................./HĐCN/20.....

-                   Căn  cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

-         Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

-         Căn cứ Thông tư số 01/2008/TT-BXD ngày 02 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

-         Căn cứ Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

-         Căn cứ vào khả năng sản xuất, cung cấp nước của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An và giấy đề nghị cung cấp nước của khách hàng.

Hôm nay, ngày ........tháng.........năm...............tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An,

Chúng tôi gồm:

I. Bên cung cấp nước (gọi tắt là Bên A)

-         Tên đơn v cp nướcCông ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An

-    Đại diện là ông:............................................. Chức vụ: ........................................................................

- Theo giấy ủy quyền số: ..........................................................................................................................

-      Điện thoại: Văn phòng Công ty: 0723.825114; XNCN Tân An: 0723.836641; XNCN Bình Ảnh: 0723.592936; XNCN Gò Đen: 0723.633030; Fax: 0723.826040.

-         Trụ sở: Số 250 – Đường Hùng Vương – Phường 4 – TP Tân An – tỉnh Long An.

-         Tài khoản: 112000013529 tại Ngân hàng Công thương Long An.

-         Mã số thuế: 1100101500 tại Cục thuế Long An.

II. Khách hàng sử dụng nước (gọi tắt là Bên B)

-    Chủ hộ (hoặc tên cơ quan):     ...............................................................................................................

-         Hoặc người được ủy quyền.....................................................................................................................

-         Số CMND (theo giấy ủy quyền số).....................cấp ngày......./......../.........tại.......................................

-         Nơi thường trú ( hoặc trụ sở cơ quan).....................................................................................................

-         Địa ch sử dụng nước:.............................................................................................................................

-         Tài khoản...........................................................Tại................................................................................

-         Mã số thuế..................................................Điện thoại............................................................................

Cùng nhau thỏa thuận ký kết hợp đồng dịch vụ cấp nước với các nội dung sau:

Điều 1. Đối tượng của hợp đồng

-         Bên A bán, bên B mua nước sạch theo quy định của pháp luật, phù hợp với khả năng cung cấp của hệ thống cấp nước hiện hữu, thông qua đồng hồ nước cỡ:    Φ................., đặt tại:...........................................................................................................................................................

-         Đối tượng sử dụng nước:........................................................................................................................

Điều 2. Điều kiện chất lượng dịch vụ

-         Bên A đảm bảo cung cấp nước sạch đạt chất lượng theo Quy chuẩn Việt Nam hiện hành tại đồng hồ đo lưu lượng;

-         Bên A đảm bảo cung cấp nước sạch cho bên B đủ lưu lượng, áp lực và tính liên tục tại điểm đấu nối của bên B trừ một số trường hợp như sau:

+ Cúp điện; sửa chữa nhà máy, đường ống cấp nước theo kế hoạch định kỳ: Bên A sẽ thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng trước 24 giờ;

+ Trường hợp cúp điện đột xuất do lỗi của nhà cung cấp điện hoặc trường hợp bất khả kháng khác thì bên A không chịu trách nhiệm và sẽ khôi phục việc cấp nước trong thời gian sớm nhất có thể được.

Điều 3. Giá nước sạch

-         Giá nước được áp dụng theo biểu giá được Ủy ban nhân dân tỉnh Long An quy định theo từng thời điểm. Trường hợp giá nước có thay đổi, bên A sẽ thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng biểu giá mới và thời gian bắt đầu áp dụng biểu giá mới.

Điều 4. Phương thức thanh toán

-         Kỳ ghi hóa đơn: hàng tháng bên A ghi chỉ số thủy lượng kế đúng định kỳ và đảm bảo chính xác.

-         Thông báo thanh toán: hàng tháng bên A phát hành hóa đơn thanh toán tiền nước cho bên B. Nếu bên B trả chậm sau 15 ngày kể từ ngày nhận giấy báo thì bên B phải chịu nộp lãi theo tỉ lệ lãi suất của Ngân hàng.

-         Hình thức thanh toán:
Tiền mặt            Chuyển khoản          Trả qua thẻ ATM             Nhờ thu qua ngân hàng

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

5.1 Bên A có các quyền sau:

-         Hoạt động kinh doanh cấp nước theo quy định, được phép vào khu vực quản lý của khách hàng sử dụng nước để thao tác bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế mới trang thiết bị cấp nước, đường ống và đồng hồ đo nước;

-         Đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đến hoạt động cấp nước;

-         Bên A truy thu tiền nước theo khối lượng nước do bên B sử dụng nước không đúng quy định trong các trường hợp như làm sai lệch đồng hồ đo nước với nhiều hình thức khác nhau, lắp đặt thêm hệ thống cấp nước trước đồng hồ, tự ý dịch chuyển đồng hồ, đồng hồ không còn niêm chì. Khối lượng nước truy thu được tính dựa theo quy định của công ty;

-         Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

5.2. Bên A có các nghĩa vụ sau:

-         Tuân thủ các quy trình, quy phạm vận hành hệ thống cấp nước;

-         Xử lý sự cố, khôi phục việc cấp nước;

-         Bảo vệ an toàn nguồn cấp nước, hệ thống công trình cấp nước theo quy định;

-         Bảo đảm cung cấp dịch vụ cấp nước cho bên B, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng dịch vụ theo quy định;

-         Bên A sửa chữa kịp thời ống nhánh bị bể (trước đồng hồ) và đồng hồ hư hỏng cho khách hàng.

-         Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

6.1. Bên B có các quyền sau:

-         Được cung cấp đầy đủ, kịp thời về số lượng, bảo đảm về chất lượng dịch vụ đã nêu trong hợp đồng;

-         Yêu cầu bên A kịp thời khôi phục việc cấp nước khi có sự cố;

-         Được cung cấp hoặc giới thiệu thông tin về hoạt động cấp nước;

-         Yêu cầu đơn vị cấp nước kiểm tra chất lượng dịch vụ, tính chính xác của thiết bị đo đếm, số tiền nước phải thanh toán;

-         Khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về cấp nước của đơn vị cấp nước hoặc các bên có liên quan;

-         Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

6.2. Bên B có các nghĩa vụ sau:

-         Thanh toán tiền nước đầy đủ, đúng thời hạn và thực hiện các thỏa thuận khác trong hợp đồng dịch vụ cấp nước;

-         Sử dụng nước tiết kiệm. Không được phép câu chuyền cho các hộ khác trừ trường hợp khách hàng là hộ tập thể sử dụng nước qua đồng hồ tổng thì được phép câu chuyền nước cho các hộ dân như đã đăng ký. Khi có thay đổi số hộ, mục đích sử dụng nước cũng như thay đổi vị trí đồng hồ nước,... cần có văn bản báo bên A biết để phối hợp xử lý;

-         Không đấu chung hệ thống cấp nước của bên A với hệ thống cấp nước khác; Không làm sai lệch đo đếm của đồng hồ nước; Bảo quản các chì nêm của đồng hồ nước; Không tự ý thay đổi hoặc sửa chữa ống nhánh; Đảm bảo nơi đặt đồng hồ nước thuận lợi cho việc đọc chỉ số và sửa chữa đồng hồ nước khi cần thiết;

-         Thanh toán chi phí khi có yêu cầu di dời đồng hồ, nâng đồng hồ hay ống nhánh để phục vụ cho nhu cầu phát sinh trong quá trình sử dụng. Trường hợp đồng hồ của khách hàng bị mất hoặc hư hỏng do ngoại lực tác động thì bên B phải trả chi phí thay đồng hồ mới, kể cả lượng nước thất thoát;

-         Trường hợp Đồng hồ bị hư hỏng, không xác định được lượng nước tiêu thụ trong tháng thì cách tính lượng nước tiêu thụ bình quân trong ba tháng gần nhất trước đó;

-         Thông báo kịp thời cho bên A khi phát hiện những dấu hiệu bất thường có thể gây mất nước, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, mất an toàn cho người và tài sản;

-                   Tạo điều kiện để bên A kiểm tra, ghi chỉ số của đồng hồ đo nước;

-         Bồi thường khi gây thiệt hại cho đơn vị cấp nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan do những sai sót trong quá trình sử dụng dịch vụ không đúng với các điều khoản ghi trong hợp đồng;

-         Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Sửa đổi hợp đồng

-         Trường hợp bên B có các thay đổi về mục đích sử dụng nước, thay đổi người đứng tên hợp đồng, thay đổi mã số thuế, ngân hàng thanh toán hoặc hình thức thanh toán...thì thông báo cho bên A trước 15 ngày để cùng điều chỉnh hoặc ký lại hợp đồng;

-         Trường hợp bên B chuyển giao bất động sản cho đối tượng khác như: chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, cho, tặng...thì phải chuyển giao cả quyền sử dụng đồng hồ nước. Khách hàng sử dụng nước tiếp theo phải đăng ký sử dụng nước và ký lại hợp đồng cung cấp, sử dụng nước với bên A;

-         Trong thời gian khách hàng sử dụng nước tiếp theo chưa đăng ký sử dụng, ký lại hợp đồng thì vẫn chịu trách nhiệm về việc sử dụng nước và phải chấp hành các quy định về cung cấp, sử dụng nước và bảo vệ công trình nước hiện hành.

Điều 8. Chấm dứt hợp đồng

-         Một trong hai bên có quyền chấm dứt Hợp đồng dịch vụ cấp nước khi bên kia không thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng hoặc bên B không sử dụng nước liên tục trong thời gian 03 tháng hoặc không còn nhu cầu sử dụng nước;

-         Hợp đồng dịch vụ cấp nước được khôi phục hoặc ký lại sau khi các vướng mắc giữa hai bên đã được giải quyết;

-         Khi bên A phát hành giấy báo tiền nước cho bên B, nếu quá thời hạn 08 ngày  mà bên B không thanh toán thì bên A sẽ ra thông báo ngưng cung cấp nước. Sau 15 ngày kể từ ngày ra thông báo ngưng cung cấp nước, bên A sẽ tiến hành ngừng dịch vụ cung cấp nước cho bên B. Nếu bên B có nhu cầu sử dụng nước máy trở lại, ngoài việc phải nộp đủ số tiền còn thiếu trong hóa đơn, bên B phải nộp chi phí mở nước theo quy định. Sau 48 giờ kể từ khi bên B nộp chi phí mở nước theo quy định, bên A sẽ tiến hành mở nước để bên B sử dụng lại. Nếu vi phạm lần thứ hai thì phải nộp chi phí gấp hai lần so với lần thứ nhất. Nếu vi phạm lần thứ ba thì bên A sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng;

-         Bất động sản có đồng hồ nước bị giải tỏa, di dời hoặc trường hợp khác theo quyết định của cơ quan chức năng;

-         Hai bên thõa thuận thanh lý hợp đồng.

Điều 9. Giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm hợp đồng

-         Căn cứ theo các quy định hiện hành;

-         Trong quá trình thực hiện hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Điều khoản chung

-         Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản ghi trên hợp đồng. Nếu vi phạm sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật;

-         Hợp đồng được thành lập 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản;

-         Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có hợp đồng mới thay thế./.

BÊN CUNG CẤP NƯỚC 

(Ký và đóng dấu)

KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG NƯỚC

(Ký và đóng dấu)